REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Belmico

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba prawna będąca przedsiębiorcą lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Belmico.pl;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod Belmnico.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Belmico.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. eFaktura - faktura sprzedaży wystawiana w formie elektronicznej udostępniona Klientowi w Sklepie. 

II. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.belmico.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • a) przedmiotu zamówienia,
  • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
  • c) wybranej metody płatności,
  • d) wybranego sposobu dostawy,
  • e) czasu dostawy,
  • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Belmico.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

III. Dostawa i koszty dostawy

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską - jest również możliwy odbiór osobisty zamówienia. Koszty dostawy znajdują się na specjalnej podstronie KOSZTY DOSTAWY. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy do krajów poza Polską, są ustalane indywidualnie.
 4. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od towarów jakie zamówi Klient.

IV. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:

a) przelewem na numer konta bankowego,

b) płatnością w systemie przelewów elektronicznych,

c) płatność gotówką przy odbiorze zamówienia u kuriera (tylko zamówienia z dostawą krajową)

3. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klienta, zostaje wystawiona eFaktura. Więcej informacji na temat eFaktury można znaleźc tutaj.

V. Prawo odstąpienia od umowy

W związku z tym, że Klientem jest przedsiębiorca nie mają Państwo prawa do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

VI. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Belmico.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@belmico.pl. Belmico.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Belmico.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Belmico.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Belmico.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres podany w stopce na stronie Belmico.pl, mailowo pod adres biuro@belmico.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Belmico.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VII. RODO i dane osobowe

 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Belmico.pl może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych, nie będzie możliwe zawarcie umowy kupna sprzedaży.
 4. Administratorem danych osobowych jest Belmico.pl.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez czas nieokreślony.
 6. Każdy klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Belmico.pl zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych
 8. W celu realizacji zamówień, dane przekazywane są do systemów płatności oraz firm kurierskich.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy belmico.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę belmico.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.belmico.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.